Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Kemikaalivalvonta

Pelastuslaitos valvoo vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia sekä säilytystä.  Toimintaa saa harjoittaa vain tekemällä siitä ilmoituksen. Toiminnan harjoittajan tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle.

Ilmoituksessa on selvitettävä:

  1. toiminnanharjoittajan toiminimi, kotipaikka ja yhteystiedot
  2. tuotantolaitoksen sijainti
  3. alueen vedenottamot, tärkeät ja muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet sekä maaperän laatu
  4. tuotantolaitoksessa käsiteltävät ja varastoitavat fysikaalista vaaraa aiheuttavat (palo- ja räjähdysvaarallinen) kemikaalit sekä terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit
  5. 4 kohdassa tarkoitettujen kemikaalien käyttölaitteissa sekä varastossa kerrallaan olevat suurimmat määrät milloin toiminta aiotaan aloittaa
  6. toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta

Ilmoitukseen on liitettävä:

  1. selvitys vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien mahdollisuuksista
  2. käyttöturvallisuustiedotteet tai vastaavat tiedot pääasiallisista käsiteltävistä ja varastoitavista kemikaaleista
  3. pääpiirteittäinen selostus siitä, miten teollinen käsittely ja varastointi on suunniteltu tapahtuvaksi
  4. selvitys palontorjunnan järjestelyistä, mahdollisen vuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalta suunnitelluista toimenpiteistä.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti vähintään kuukausi ennen teollisen käsittelyn tai varastoinnin aloittamista.
Laajamittaiset varastointi- ja käsittelykohteet kuuluvat Turvatekniikan keskukselle. Kemikaalisäädöksissä on annettu rajoituksia palavien nesteiden säilyttämiselle tietyissä tiloissa.

Kemikaalivalvonnan vastuuhenkilönä toimii palotarkastusinsinööri Elina Hämäläinen puh. (05) 616 7065