Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Nuohous

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava siitä, että tulisijat ja savuhormit on nuohottu ja kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti (PeL 13 §).

Etelä-Karjalan alueella nuohouspalvelut on järjestetty 1.1.2016 lähtien seuraavasti:

Piirinuohoojajärjestelmä, jossa kunnan alue on jaettu yhteen tai useampaan nuohouspiiriin ja piiriin on nimetty piirinuohooja. Piirinuohoojajärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa hankinnan, jossa piirinuohoojan tehtävään valitaan kilpailuttamalla parhaat edellytykset omaava piirinuohooja. Tässä järjestelmässä nuohoustoiminnasta asiakkailta perittävä maksu perustuu pelastuslautakunnan vahvistamaan nuohousyksikköhintaan. Piirinuohoojaa sitovat nuohouspalvelujen osalta niistä annetut säädökset ja ohjeet.

Piirinuohousjärjestelmä on voimassa Lemillä, Luumäellä ja Parikkalassa. Näiden kuntien alueella muilla, kuin sopimuksen tehneillä nuohoojilla ei ole oikeutta suorittaa pelastuslainsäädännön mukaista nuohoustyötä.

Sopimusperusteisessa nuohousjärjestelmässä (vapaa kilpailu) kaikki riittävän kelpoisuuden omaavat nuohousalan yritykset voivat tarjota nuohousalan palveluja kyseisellä alueella. Rakennuksen omistaja tai haltija voi sopia nuohouksesta palvelutuottajan kanssa ja nuohoustyön hinta määräytyy vapaasti. Alueella toimivia yrityksiä sitovat nuohouspalvelujen osalta niistä annetut säädökset ja ohjeet.

Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan 24.9.2011 tekemän päätöksen (§ 25) perusteella sallitaan Lappeenrannan, Imatran, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren ( päätös 17.12.2015 41 §) alueilla rakennuksen omistajan tai haltijan sopia itse nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa.

Etelä-Karjalan alueella toimivat nuohoojat

( kts. linkki ).

Nuohousyksikön hinta, Etelä-Karjalan pelastuslautakunta on kokouksessaan 15.12.2016 (§ 48) vahvistanut 1.1.2017 lähtien nuohousyksikön arvonlisäverottomaksi hinnaksi 0,75 euroa. Nuohoojat ovat oikeutettuja korottamaan nuohouslaskun loppusummaa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveroprosentin verran. Nuohousyksikköhinta on voimassa Lemin, Luumäen ja Parikkalan kuntien alueilla.

Nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä ja alueen pelastustoimen palveluksessa olevalta nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto.

Koko pelastusalueella noudatetaan yhtenäisiä nuohoustyöohjeita.

Nuohouksen ajankohta

Nuohous suoritetaan tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava lisäksi ennen käyttöönottoa.

Kerran vuodessa:

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen on nuohottava vuoden välein.
Suuluukuttoman tulisijan (avotakka) tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita.
Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen.
Määräväli ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja.
Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit.

Kolmen vuoden välein:

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit on nuohottava kolmen vuoden välein.

Nuohoustyön sisältö

Nuohoustyö sisältää:

valmistelutoimet
tulisijan, savuhormin, sen lisälaitteiden sekä liitinhormin ja yhdyshormin nuohouksen
tulisijan ja savuhormin kunnon tarkastuksen
tukkeutuneen savuhormin avaamisen
savupeltien puhdistamisen ja niiden toiminnan tarkistuksen
nuohouksesta kertyneen tuhkan ja muun jätteen poistamisen sekä sen paloturvallisen sijoituksen.
Nuohoustoiminnan vastuuhenkilönä pelastuslaitoksella toimii
johtava palotarkastaja Simo Viholainen, puh. (05) 616 7014