Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Lakisääteinen palotarkastustoiminta Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella

Palotarkastuksen tarkoituksena on ehkäistä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle tulipaloista tai muista onnettomuuksista aiheutuvaa vaaraa.

Palotarkastuksessa valvotaan, että rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset ja että kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun säädöksissä ja määräyksissä vaaditulla tavalla.
Palotarkastuksessa tarkastetaan myös kiinteistön väestönsuoja ja sen laitteiden toimivuus.
Palotarkastuksessa annetaan tarvittaessa tulipalojen ja muiden onnettomuuksien torjuntaa koskevaa neuvontaa.

Palotarkastus toimitetaan

Kymmenen vuoden väliajoin

Asuinrakennuksissa ja niihin henkilö- ja paloturvallisuuden kannalta rinnastettavissa kohteissa

Kerran vuodessa

Seuraavissa kohteissa, joissa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle
aiheutuvan vaaran voidaan arvioida olevan tavanomaista suuremman, vuosittain ja tarvittaessa useamminkin

 • sairaaloissa, vanhainkodeissa, hoitolaitoksissa, liikuntarajoitteisten
  ja muiden erityisryhmien palvelu- ja asuinrakennuksissa sekä rangaistuslaitoksissa ja muissa näitä vastaavissa tiloissa, joissa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toimia vaaratilanteen edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet
 • hotelleissa, asuntoloissa, lomakylissä, leirintäalueilla ja muissa vastaaviin majoitustiloissa, joissa on yli 10 majoituspaikkaa
 • kokoontumis- ja liiketiloissa, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita,
  kuten yli 50 asiakaspaikan ravintolat, yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneistot ja yli 500 neliömetrin kokoisissa myymälöissä, kouluissa, urheilu- ja näyttelyhalleissa, teattereissa, kirkoissa, kirjastoissa ja liikenneasemilla
 • suurehkoissa tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantotiloissa(YSA 6
  § 1 mom. kohta 10)
 • kohteissa, joissa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely
  tai varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle
  tai ympäristölle
 • tiloissa, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisen päätöksessä vaaditulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella
 • edellä tarkoitetuissa kohteissa ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaisesti muuttuessa

Viiden vuoden välein

Seuraavat kohteet, jotka kokonsa puolesta jäävät edellä mainitun kohdan. rajojen alapuolelle, tarkastusväli on määritelty riskikartoituksen perusteella viideksi vuodeksi

 • majoitustilat joissa alle 10 majoituspaikkaa
 • hoitolaitokset joissa alle 5 hoitopaikkaa (ympärivuorokautinen käyttö)
 • kokoontumis- ja liiketilat
 • päivähoitohuoneisto, joissa alle 25 hoidettavaa
 • ravintolat, joissa alle 50 asiakaspaikkaa
 • seuraavat alle 500 m²:n tilat
  - liikehuoneistot
  - kirkko- ja seurakuntasalihuoneistot
  - myymälät
  - koulut
  - urheilu- ja näyttelyhallit
  - teatterit
  - kirjastot
  - liikenneasemat
  - automaattiset ( kylmät) huoltoasemat
  - tuotanto- ja varastotilat
  - pienteollisuustilat, pinta-ala alle 500 m² tai alle 10 työntekijää
  - maatalouden tuotantotilat (YSA 1 § 1 mom. kohta 11)
  - viljankuivaamot yhden tai kahden tilan käytössä

Tarkastus voidaan yksittäisissä edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvissa kohteissa tehdä harvemmin, jos riskikartoituksen perusteella todetaan, ettei tilojen käytöstä aiheudu tavanomaista suurempaa vaaraa.

Tarkastuksessa annettujen määräysten noudattamista valvotaan tarvittaessa jälkitarkastuksilla.
Erityisestä syystä voidaan palotarkastus suorittaa tarvittaessa muulloinkin.
Palotarkastuksen suorittaa alueen pelastusviranomainen.

Palotarkastuksen suorittaja on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin. Tarkastettavan kohteen edustajan on lisäksi esitettävä säädöksissä vaaditut suunnitelmat, muut asiakirjat ja järjestelyt.

Palotarkastustoiminnan vastuuhenkilönä toimii johtava palotarkastaja Simo Viholainen, puh (05) 616 7014

 

Liitetiedostot