Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Ensihoito ja sairaankuljetus

Sairaankuljetusasetuksessa sairaankuljetuksella tarkoitetaan henkilökuljetusta, ja ennen kuljetusta tai kuljetuksen aikana annettavaa ensihoitoa, joka johtuu sairaudesta, vammautumisesta tai muusta hätätilanteesta. Ensihoidolla tarkoitetaan asianmukaisen koulutuksen saaneen henkilön antamaa hoitoa perusvälineillä, lääkkeillä tai muilla hoitotoimenpiteillä.
Asetus jakaa sairaankuljetuksen kahteen tasoon, perus- ja hoitotasoon ja velvoittaa sairaanhoitopiirin ohjaamaan ja valvomaan osaltaan hoitotason sairaankuljetustoimintaa. Päivittäistä ensihoitovalmiutta johtaa päivystävä lääkintäesimies Lappeenrannan paloasemalla.

1) Perustason sairaankuljetus on asetuksen mukaan "hoitoa ja kuljetusta, jossa on riittävät valmiudet valvoa ja huolehtia potilaasta siten, ettei hänen tilansa kuljetuksen aikana odottamatta huonone, ja mahdollisuudet aloittaa yksinkertaiset, henkeä pelastavat toimenpiteet".
2) Hoitotason sairaankuljetus tarkoittaa "valmiutta aloittaa potilaan hoito tehostetun hoidon tasolla ja toteuttaa kuljetusta siten, että potilaan elintoiminnot voidaan turvata".

Etelä-Karjalan sairaankuljetus

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) tuottaa sairaankuljetuspalvelun. (Eksote sairaankuljetus)

Ensivaste

Etelä-Karjalan pelastuslaitos huolehtii sopimuksen perusteella alueen ensivastetoiminnasta. Ensivastetoiminnasta vastaavat vakinaisella henkilöstöllä miehitetyt pelastusyksiköt ja sopimuspalokunnat. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätätilapotilaan hengen pelastamiseen tähtäävien toimenpiteiden suorittamista palokunnan ensivastekoulutuksen saaneiden henkilöiden suorittamana.
Ensivasteyksikkö hälytetään silloin, kun se voi saavuttaa hätätilapotilaan nopeammin kuin sairaankuljetusyksikkö, tai kohteeseen tarvitaan ensivasteyksikkö avustamaan sairaankuljetusyksikköä. Ensivasteyksikkö ei koskaan korvaa sairaankuljetusyksikön tarvetta, vaan sen tehtävä on pienentää hätätilapotilaan avunsaannin viivettä.