Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Etusivu » Asuin- ja vapaa-ajan rakennusten paloturvallisuuden omavalvonta, tiedote
Ajankohtaista

Asuin- ja vapaa-ajan rakennusten paloturvallisuuden omavalvonta, tiedote

(18.10.2017)

Etelä-Karjalan pelastuslaitos käynnistää asuin- ja vapaa-ajan rakennusten paloturvallisuuden omavalvonnan vuoden 2017 valvonta-alueilla. Omavalvonta perustuu pelastuslakiin (379/2011), jonka mukaan pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Näihin muihin toimenpiteisiin lukeutuu muun muassa pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukainen omavalvonta. Omavalvontamenettely otettiin käyttöön Etelä-Karjalassa vuonna 2012.

Omavalvonnalla tarkoitetaan kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden itsensä suorittamaa paloturvallisuuden arviointia pelastuslaitoksen lähettämän ohjeistuksen avulla. Omavalvonnan tavoitteena on parantaa asukkaiden turvallisuustietoa ja –asenteita sekä opettaa havainnoimaan kodin tai kesämökin paloturvallisuuspuutteet ja korjaamaan ne välittömästi. Nykyisin pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan on perustuttava riskien arviointiin. Kaikissa asuinkiinteistöissä ei ole välttämättä tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin on tarkoituksenmukaisempaa lisätä myös muilla keinoilla.

Omavalvonta kohdistuu vuosittain vaihtuvalle alueelle ja se käsittää noin 10 % koko asuin- ja vapaa-ajan rakennusten rakennuskannasta. Toisin sanoen, yksittäisessä kiinteistössä omavalvonta suoritetaan kymmenen vuoden välein.

Omavalvonnassa asukas tarkastaa asuinympäristönsä sekä toimintatapojensa turvallisuutta. Läpikäydyksi tulee kiinteistön palo- ja henkilöturvallisuus-järjestelyt ulkoa sisälle. Omavalvontalomake on helppo täyttää. Huolellisesti täytetty omavalvontalomake palautetaan pelastuslaitokselle materiaalien mukana toimitetussa vastauskuoressa. Toinen osa jää dokumentiksi kiinteistöön. Vastausaika on määritelty saatekirjeessä.

Palautetun lomakkeen perusteella pelastusviranomainen arvioi mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen ja kiireellisyyden, sekä on tarvittaessa vastaajaan yhteydessä. Jälkitoimenpiteitä voi olla esimerkiksi palotarkastus, asiakirjavalvonta sekä valistus ja neuvonta. Pelastusviranomainen voi suorittaa kaikilla omavalvonta-alueilla myös pistokoeluonteisia palotarkastuksia. Lisäksi palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöihin, jotka eivät ole vastanneet omavalvontaan määräajan kuluessa.

Jos kiinteistössä tulee omavalvontalomakkeen perusteella suorittaa palotarkastus, on se ilmainen. Mikäli omavalvontalomake jää ilman hyväksyttävää perusteltua syytä palauttamatta, on Etelä-Karjalan pelastuslautakunta määrännyt valvontakäynnin maksulliseksi ja valvontamaksun suuruus on 52 €.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos lähettää omavalvontakirjeet palotarkastusohjelmistossa olevan omistajatiedon perusteella. Omistajatiedot pelastuslaitoksen järjestelmään saadaan Väestörekisterikeskuksen VRK:n kiinteistötietojärjestelmästä. Omistajatiedot päivitetään pelastuslaitoksen järjestelmään vähintään kerran vuodessa. Omistajatiedoissa on ollut omavalvontamenettelyn alusta alkaen jonkin verran virheellisyyksiä, joten on tärkeää että kiinteistön omistajat huolehtivat omistusoikeuden rekisteröinnit asianmukaisesti. Mikäli saatte teille virheellisesti osoitetun omavalvontakirjeen, pyydämme ottamaan yhteyttä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontanumeroon 05-6167020 tai sähköpostitse neuvonta@ekpelastuslaitos.fi.

Vuoden 2017 omavalvonta-alueet on tarkasteltavissa oheisessa liitteessä!

Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Riskienhallinta


Lisätiedot, kyselyt ja neuvonta omavalvontatarkastusten osalta:

Neuvontapuhelin (05) 616 7020
neuvonta@ekpelastuslaitos.fi
(virka-aikana ma-to 8-16, pe 8-14)

Lisätietoja valvonnan toteuttamisesta:

Simo Viholainen, johtava palotarkastaja
Puhelin (05) 616 7014
simo.viholainen@ekpelastuslaitos.fi