Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Nuohous

Tulisijojen ja savuhormien säännöllinen nuohous on osa rakennuksen paloturvallisuutta. Rakennuksen omistajalla ja haltijalla on pelastuslain mukaan velvollisuus huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä pitää tulisijat ja savuhormit sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti.

Nuohouksessa puhdistetaan tulisijat ja savuhormit palamisjätteistä. Puhdistuksen tavoitteena on ehkäistä nokipalojen syntyä. Nuohoukseen sisältyy myös tulisijojen ja savuhormin kunnon silmämääräinen tarkastaminen. Tällä pyritään havaitsemaan tulipalon vaaraa aiheuttavat viat etukäteen. Paloturvallisuuden lisäksi säännöllinen nuohous on myös tarpeen, jotta tulisija toimisi hyvällä lämmitysteholla ja hormi vetäisi.

Nuohousvelvoitteeseen liittyy kiinteästi tikkaiden, kattokulkutien osien ja katon turvavarusteiden pitäminen sellaisessa kunnossa, että nuohooja voi tehdä nuohoustyön turvallisesti. Nuohoojat työskentelevät ympäri vuoden, joten tikkaiden on oltava turvalliset myös talven liukkailla keleillä. Koska kyse on nuohoojan työturvallisuudesta, koskevat turvallisuusvaatimukset kaikkia rakennuksia, myös vanhoja. Jos kiinteät tikkaat puuttuvat tai ovat huonossa kunnossa, ei nuohoustyötä välttämättä voi suorittaa.

Milloin nuohoojaa tarvitaan?

Lähtökohtana on, että nuohous on tehtävä riittävän usein ottaen huomioon tulisijan käyttöaste, rakenne ja käytetty polttoaine. Asumiseen käytetyissä rakennuksissa on kuitenkin säädetty vähimmäisnuohousväleistä niin, että vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous tulee tehdä vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan rakennuksissa kuten kesämökeillä vähintään kolmen vuoden välein. Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota.

Nuohousvälien sääntelyssä jako vakituisen ja vapaa-ajan asumisen välillä ei enää tarkoita rakentamisen sääntelyyn liittyvää rakennuksen käyttötarkoitusta, vaan asumisen ja tulisijojen käytön määrää. Muissa rakennuksissa kuten talousrakennuksissa tulisijojen nuohous perustuu todelliseen nuohoustarpeeseen.

Tarvitsen nuohouksen - miten toimin?

Nuohooja ei tule nuohoamaan tilaamatta. Alueella toimivien nuohoojien yhteystietoa voi hakea esimerkiksi mainoksista, internetistä, numerotiedustelusta tai Nuohousalan Keskusliiton sivuilta www.nuohoojat.fi. Samalla on hyvä tiedustella nuohouksen hintaa, sillä nuohousyritykset määrittävät itse palvelunsa hinnan.

Pelastuslaitoksilta on poistunut velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Nuohousyrittäjät tarjoavat palvelujaan vapaasti koko maassa ilman maantieteellisiä rajoituksia. Rakennuksen omistaja ja haltija voi tilata nuohouspalvelun haluamaltaan nuohousyritykseltä. 


Nuohoustyötä saa entiseen tapaan tehdä vain nuohooja. Nuohoojalla tarkoitetaan joko nuohoojan ammattitutkinnon tai talotekniikan ammattitutkinnon nuohouksen osaamisalalta suorittanutta henkilöä. Oletuksena on, että nuohoojan tarjotessa ja markkinoidessa nuohouspalveluja hänellä on tarvittava pätevyys.

Nuohoustyö

Nuohouksessa nuohooja puhdistaa ja tarkastaa tulisijan ja savuhormin niihin liittyvine osineen. Nuohoustyössä valmistelutoimien jälkeen nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit sekä samalla arvioi kuntoa, suojaetäisyyksien riittävyyttä, nuohousluukkujen tiiviyttä ja savupeltien toimintaa. Kunnon arvioinnissa nuohoojan ei tarvitse käyttää erikoistyövälineitä. Nuohoustyössä nuohoojan tulee noudattaa hyvää nuohoustapaa. 

Nuohoustodistus

Nuohooja antaa aina suoritetusta nuohouksesta nuohoustodistuksen. Nuohoustodistus on hyvä säilyttää seuraavaan nuohouskertaan. Nuohoustodistuksella voi tarvittaessa osoittaa valvontaa tekevälle pelastusviranomaiselle, että rakennuksen nuohouksesta on huolehdittu asianmukaisesti.

Nuohoustodistukseen merkitään rakennuksen osoitteen ja nuohoustyön suorittajan lisäksi nuohouksen ajankohta ja tehdyt toimenpiteet sekä kaikki nuohoojan havaitsemat viat ja puutteet. Tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puuteet nuohoojan on erityisesti merkittävä niin selkeästi, että kirjauksen perusteella rakennuksen omistaja ja haltija voi ryhtyä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin.

Nuohouksessa havaittujen vikojen ilmoittaminen pelastuslaitokselle

Jos nuohoojan havaitsema vika tai puute tulisijassa tai savuhormissa on sellainen, josta tulisijaa käytettäessä voi aiheutua tulipalon vaara, ilmoittaa nuohooja havaintonsa myös kirjallisesti alueen pelastuslaitokselle. Samoin jos nuohooja havaitsee sellaisia vakavia puutteita, jotka vaarantavat nuohouksen turvallisen suorittamisen, on hänen ilmoitettava myös niistä kirjallisesti pelastuslaitokselle.

Ilmoitukset tulee tehdä pelastuslaitoksen neuvontapalveluun.

Nuohouksen valvonta

Pelastuslaitokset ohjaavat ja neuvovat kiinteistöjä paloturvallisuudessa. Pelastuslaitokset valvovat myös kiinteistöjen nuohousvelvoitteen toteutumista sekä nuohouksessa havaittuja vikoja tai puutteita.

Pelastuslaissa ei ole säädetty nuohousyritysten tai nuohouspalvelujen valvonnasta. Nuohouspalvelun tarjoamiseen ja markkinointiin sovelletaan muiden kotiin tarjottavien palvelujen tapaan kuluttajansuojalakia ja kilpailulakia.

Rakennuksen omistajana ja haltijana vastaat kiinteistön tulisijojen säännöllisestä nuohouksesta. 

Reklamointi nuohoustyöstä

Asiakkaalla on mahdollisuus tehdä reklamaatio eli valitus virheellisestä nuohoussuoritteesta. Reklamointi tulee osoittaa nuohoustyön suorittaneeseen yritykseen. Mikäli asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, asiakas voi olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan, puh. 029 505 3050, www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta. Markkinointia ja menettelyjä asiakassuhteessa kuluttajasuojan kannalta valvoo kuluttaja-asiamies.

Lisätietoa:

Pelastuslaki

https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki/ennaltaehkaisy/nuohous
Nuohous lisää paloturvallisuutta

Usein kysytyt kysymykset nuohouksesta https://intermin.fi/nuohous/ukk
Nuohousalan keskusliitto

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapalvelu