Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Omavalvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden itsensä suorittamaa paloturvallisuuden arviointia pelastuslaitoksen lähettämän ohjeistuksen avulla. Omavalvonta perustuu pelastuslakiin (379/2011), jonka mukaan pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Näihin muihin toimenpiteisiin lukeutuu muun muassa pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukainen omavalvonta. Omavalvontamenettely otettiin käyttöön Etelä-Karjalassa vuonna 2012.

Omavalvonnan tavoitteena on parantaa asukkaiden turvallisuustietoa ja –asenteita sekä opettaa havainnoimaan kodin tai kesämökin paloturvallisuuspuutteet ja korjaamaan ne välittömästi. Nykyisin pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan on perustuttava riskien arviointiin. Kaikissa asuinkiinteistöissä ei ole välttämättä tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin on tarkoituksenmukaisempaa lisätä myös muilla keinoilla.

Ketä omavalvonta koskee?

Omavalvonta kohdistuu vuosittain vaihtuvalle alueelle ja se käsittää noin 10 % koko asuin- ja vapaa-ajan rakennusten rakennuskannasta. Yksittäisessä kiinteistössä omavalvonta suoritetaan siis kymmenen vuoden välein.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos lähettää omavalvontakirjeet palotarkastusohjelmistossa olevan omistajatiedon perusteella. Omistajatiedot pelastuslaitoksen järjestelmään saadaan Väestörekisterikeskuksen VRK:n kiinteistötietojärjestelmästä. Omistajatiedot päivitetään pelastuslaitoksen järjestelmään vähintään kerran vuodessa. Omistajatiedoissa on ollut omavalvontamenettelyn alusta alkaen jonkin verran virheellisyyksiä, joten on tärkeää että kiinteistön omistajat huolehtivat omistusoikeuden rekisteröinnit asianmukaisesti. Mikäli saatte teille virheellisesti osoitetun omavalvontakirjeen, pyydämme ottamaan yhteyttä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapuhelimeen.

Mitä omavalvonnassa tapahtuu?

Omavalvonnassa asukas tarkastelee asuinympäristönsä ja toimintatapojensa turvallisuutta. Apuna asiassa on pelastuslaitoksen postitse lähettämä omavalvontalomake. Omavalvontalomakkeen avulla asukas tarkistaa kiinteistön palo- ja henkilöturvallisuusjärjestelyt sisällä ja ulkona. Omavalvontalomake on helppo täyttää. Huolellisesti täytetty omavalvontalomake palautetaan pelastuslaitokselle materiaalien mukana toimitetussa vastauskuoressa. Toinen osa jää dokumentiksi kiinteistöön. Vastausaika on määritelty saatekirjeessä.

Mitä palautetulle omavalvontalomakkeelle tehdään pelastuslaitoksella?

Palautetun lomakkeen perusteella pelastusviranomainen arvioi mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen ja kiireellisyyden, sekä on tarvittaessa vastaajaan yhteydessä. Jälkitoimenpiteitä voi olla esimerkiksi palotarkastus, asiakirjavalvonta sekä valistus ja neuvonta. Pelastusviranomainen voi suorittaa kaikilla omavalvonta-alueilla myös pistokoeluonteisia palotarkastuksia. Lisäksi palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöihin, jotka eivät ole vastanneet omavalvontaan määräajan kuluessa.

Jos kiinteistössä tulee omavalvontalomakkeen perusteella suorittaa palotarkastus, on se ilmainen. Mikäli omavalvontalomake jää ilman hyväksyttävää perusteltua syytä palauttamatta, on Etelä-Karjalan pelastuslautakunta määrännyt valvontakäynnin maksulliseksi ja valvontamaksun suuruus on 52 €.

Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten omavalvonta 2018

Etelä-Karjalan pelastuslaitos lähettää omavalvontakirjeet vuoden 2018 aikana kartan mukaiselle alueelle (liite).

Teemme näillä alueilla jälkivalvontaa vuoden 2019 aikana. Lisäksi teemme palotarkastuksia kiinteistöihin, jotka eivät ole vastanneet omavalvontaan määräajan kuluessa.


Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten omavalvonta 2017

Etelä-Karjalan pelastuslaitos lähetti omavalvontakirjeet vuoden 2017 aikana kartan mukaiselle alueelle (liite).
Teemme näillä alueilla jälkivalvontaa vuoden 2018 aikana. Lisäksi teemme palotarkastuksia kiinteistöihin, jotka eivät ole vastanneet omavalvontaan määräajan kuluessa.Lisätietoa:

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapuhelin

Valvontasuunnitelma 2018.pdf