Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Paloturvallisuuden itsearviointi

Valvontasuunnitelmassa määriteltyihin kohteisiin voidaan valvontakeinona käyttää myös asiakkaan tekemää paloturvallisuuden itsearviointia (ennen: omavalvonta). Paloturvalisuuden itsearvioinnilla tarkoitetaan kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden itsensä suorittamaa paloturvallisuuden arviointia pelastuslaitoksen lähettämän ohjeistuksen avulla. Paloturvallisuuden itsearviointi perustuu pelastuslakiin (379/2011), jonka mukaan pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Kiinteistöjen asukkaiden ja muiden toimijoiden tuottama itsearviointitieto täydentää pelastusviranomaisten riskitietoutta. Paloturvallisuuden itsearviointi otettiin käyttöön Etelä-Karjalassa vuonna 2012.

Paloturvalisuuden itsearvioinnin tavoitteena on parantaa asukkaiden turvallisuustietoa ja –asenteita sekä opettaa havainnoimaan kodin tai kesämökin paloturvallisuuspuutteet ja korjaamaan ne välittömästi. Nykyisin pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan on perustuttava riskien arviointiin. Kaikissa asuinkiinteistöissä ei ole välttämättä tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin on tarkoituksenmukaisempaa lisätä myös muilla keinoilla.

Ketä paloturvallisuuden itsearviointi koskee?

Paloturvallisuuden itsearviointi kohdistuu vuosittain vaihtuvalle alueelle ja se käsittää noin 10 % koko asuin- ja vapaa-ajan rakennusten rakennuskannasta. Yksittäisessä kiinteistössä paloturvallisuuden itsearviointi suoritetaan siis kymmenen vuoden välein.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos lähettää itsearviointilomakkeen ohjeineen palotarkastusohjelmistossa olevan omistajatiedon perusteella. Omistajatiedot pelastuslaitoksen järjestelmään saadaan Väestörekisterikeskuksen VRK:n kiinteistötietojärjestelmästä. Omistajatiedot päivitetään pelastuslaitoksen järjestelmään vähintään kerran vuodessa. Omistajatiedoissa on ollut itsearviointimenettelyn alusta alkaen jonkin verran virheellisyyksiä, joten on tärkeää että kiinteistön omistajat huolehtivat omistusoikeuden rekisteröinnit asianmukaisesti. Mikäli saatte teille virheellisesti osoitetun itsearviointilomakkeen, pyydämme ottamaan yhteyttä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapuhelimeen.

Mitä paloturvallisuuden itsearvioinnissa tapahtuu?

Paloturvallisuuden itsearvioinnissa asukas tarkastelee asuinympäristönsä ja toimintatapojensa turvallisuutta. Apuna asiassa on pelastuslaitoksen postitse lähettämä itsearviointilomake ja paloturvallisuusopas. Itsearviointilomakkeen avulla asukas tarkistaa kiinteistön palo- ja henkilöturvallisuusjärjestelyt sisällä ja ulkona. Itsearviointilomake on helppo täyttää. Huolellisesti täytetty itsearviointilomake palautetaan pelastuslaitokselle materiaalien mukana toimitetussa vastauskuoressa. Toinen osa jää dokumentiksi kiinteistöön. Vastausaika on määritelty saatekirjeessä.

Mitä palautetulle itsearviointilomakkeelle tehdään pelastuslaitoksella?

Palautetun lomakkeen perusteella pelastusviranomainen arvioi mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen ja kiireellisyyden, sekä on tarvittaessa vastaajaan yhteydessä. Jälkitoimenpiteitä voi olla esimerkiksi palotarkastus, asiakirjavalvonta sekä ohjaus ja neuvonta puhelimitse tai sähköpostilla. Pelastusviranomainen voi suorittaa kaikilla itsearviointialueilla myös pistokoeluonteisia palotarkastuksia. Lisäksi palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet itsearviointilomaketta määräajan kuluessa.

Jos kiinteistössä tulee paloturvallisuuden itsearviointilomakkeen tai pelastusviranomaisen muun riskitiedon perusteella suorittaa pistokoeluonteinen palotarkastus, on se ilmainen. Mikäli itsearviointilomake jää ilman hyväksyttävää perusteltua syytä palauttamatta, on Etelä-Karjalan pelastuslautakunta määrännyt valvontakäynnin maksulliseksi ja valvontamaksun suuruus on 52 €.

Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearviointi 2018

Etelä-Karjalan pelastuslaitos lähetti itsearviointimateriaalit vuoden 2018 aikana kartan mukaiselle alueelle (liite).
Teemme näillä alueilla jälkivalvontaa vuoden 2019 aikana. Lisäksi teemme palotarkastuksia kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet itsearviointilomaketta määräajan kuluessa.

Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearviointi 2019

Pelastuslaitos lähettää kuluvan vuoden paloturvallisuuden itsearviointiin valittujen vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille itsearviointimateriaalit postitse touko-kesäkuun aikana. Vakituisessa asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin postitus tehdään elo-lokakuun aikana.

 

EKP Valvontasuunnitelma 2019.pdf

Lisätietoa:

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen neuvontapuhelin

 

Voit tutustua paloturvallisuutta käsitteleviin oppaisiin sivuillamme tästä.