Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Etusivu » Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella on haettavana palomiehenvirka
Ajankohtaista

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella on haettavana palomiehenvirka

(3.11.2018)

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS
hakee palvelukseen 1.1.2019 alkaen

PALOMIESTÄ, jonka ensimmäinen sijoituspaikka on Lappeenrannan toimialueella Joutsenon paloasema.

Palomiehen tehtäviin kuuluu palomiehen perustehtävät. Muista palomiehen tehtävistä päätetään tarkemmin tehtäväkuvassa huomioiden henkilön koulutus ja työkokemus. Virkaan sisältyy velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon.

Palomiehen viran kelpoisuusvaatimuksena on pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011) 6 §:n mukainen miehistöön kuuluvalta vaadittava tutkinto sekä tehtävän edellyttämä voimassa oleva ajokortti (BC). Hyvä fyysinen toimintakyky sekä pelastusalan muu koulutus tai ammattitutkinto katsotaan hakijalle eduksi.

Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä tietoteknistä perusosaamista.

Viran täyttöön sisältyy kuuden kuukauden koeaika.

Palomies on virkasuhteessa Lappeenrannan kaupunkiin. Palomiehen viran palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja henkilökohtaisen pätevyyden mukaisesti. Palomies työskentelee työvuoroissa, joissa olevien työntekijöiden työajasta on sovittu paikallisella sopimuksella. Eläke-edut määräytyvät Kuntien eläkevakuutuksen eläkesäännön mukaisesti.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja fyysisestä toimintakyvystään.

Palomiehen virkaan valittavalta edellytetään sisäministeriön ohjeen (Sisäministeriön julkaisu 5/2016) mukaista riittävää toimintakykyä. Kuntovaatimukset virkaan (vähimmäisrajat) ovat seuraavat: Hapenottokyky VO2max 50 ml/kg·min-1 ja 4,0 (l/min) sekä Firefit-testin lihaskuntoindeksi = 4.

Fyysinen toimintakyky arvioidaan kaksiosaisena testinä, joissa testataan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyky ja lihaskunto. Testaus suoritetaan pelastuslaitoksen hyväksymässä testipaikassa. Testauksista aiheutuneista kustannuksista vastaa viranhakija itse. Pelastuslaitos voi hyväksyä aikaisemmin tehdyt testitulokset, jotka saavat olla korkeintaan 3 kk vanhoja (viimeiseen hakupäivään verrattuna).
Lappeenrannassa testauksesta vastaa Saimaan ammattikorkeakoulun Motiivi- hyvinvointipalvelut.

Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726 / 2014).

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta 23.11.2018 klo 15:00 mennessä. Työavain 202193.

Mahdolliset paperihakemukset tulee osoittaa pelastuspäällikölle ja toimittaa Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen Lappeenrannan paloasemalle osoitteeseen Armilankatu 35, 53100 Lappeenranta 23.11.2018 klo 15:00 mennessä.

Linkki hakuilmoitukseen: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/202193-0

Lisätiedot:

palopäällikkö Sami Backman puh. 05-6167127
palopäällikkö Arto Mäkelä puh. 05-6167005
palomestari Petri Pätilä puh. 05-6167048


Lappeenrannassa 2.11.2018

Pelastuspäällikkö